Política de Privacitat i Avís Legal SIBILARE S.L,

Protecció de dades de Sibilare S.L

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

Finalitat: La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos/facilitar-nos les seves dades. Destinataris: no es comunicarà les seves dades a cap tercer, tret que se l’informi d’això expressament o n’existeixi obligació legal. Sibilare, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Durada: Les seves dades seran conservades el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual les va facilitar així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: L’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat d’aquests. Així mateix, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’adreçar-se a l’autoritat de control competent (AEPD).

 

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Sibilare, S.L. l’informa que és titular del lloc web. 

 

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Sibilare, S.L.

NIF: B66002015

Domicili social: Rambla Catalunya, 72, 2n 1a. – 08007 Barcelona

 

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Sibilare, S.L. o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Sibilare, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  • provocar danys en els sistemes físics i lògics de Sibilare, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Sibilare, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Sibilare, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Sibilare, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Sibilare, S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Sibilare, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Sibilare, S.L..

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Sibilare, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

Sibilare, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervinculos feia altres llocs d’Internet, Sibilare, S.L. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Sibilare, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervinculos o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

Sibilare, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

GENERALITATS

Sibilare, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Sibilare, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Sibilare, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

 

Formulari de contacte Sibilare S.L

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d’informar les persones interessades de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que li assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.

 

RESPONSABLE DE TRACTAMENT:Sibilare, S.L.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Gestionar i respondre la seva consulta.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i allò que li és exigible legalment, essent destruïts posteriorment mitjançant els processos segurs de l’organització.

 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Interès legítim de les parts per a donar resposta a la sol·licitud d’informació.

 

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

 

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Sibilare, S.L., a Rambla Catalunya, 72, 2n 1a. – 08007 Barcelona a més d’adreçar-se a l’autoritat de control competent (AEPD).

 

Newsletter Sibilare S.L

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d’informar les persones interessades de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que li assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.

RESPONSABLE DE TRACTAMENT:Sibilare, S.L.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Informar-lo dels productes i/o serveis de Sibilare, S.L..

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i allò que li és exigible legalment, essent destruïts posteriorment mitjançant els processos segurs de l’organització.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Consentiment explícit en acceptar les condicions d’ús del formulari d’alta al nostre butlletí.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeix una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Sibilare, S.L., a Rambla Catalunya, 72, 2n 1a. – 08007 Barcelona a més d’adreçar-se a l’autoritat de control competent (AEPD).

 

Mails Sibilare S.L

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de Sibilare, SL, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(les) persona(es) a la(les) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament de Sibilare, SL i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a Rambla Catalunya, 72, 2n 1a. – 08007 Barcelona o bé a través de correu electrònic admin@sibilare.com.

Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies.